ANBI status

Met ingang van 1-1-2016 heeft Terra een ANBI- status. Een ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan Terra te doneren!

Terra voldoet aan de voorwaarden:

Naam van de instelling:                Terra

RSIN/ fiscaal nummer:                  0099.30.218

Postadres van de instelling:       Hereweg 101, 9721 AA Groningen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs

Hoofdlijnen van het beleidsplan: De stichting heeft een strategische beleidsplan: Strategisch beleidsplan Terra 2015-2019.pdf

Namen en functies van de bestuurders:  Terraheeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen

 • de heer T. Wagenaar
  voorzitter RvT, renumeratiecommissie
 • de heer E. van Zuidam
  vice-voorzitter RvT, remuneratiecommissie
 • de heer M. Krijnsen
  kwaliteitszorgcommissie
 • de heer K.J. Roffel
  auditcommissie
 • mevrouw P. Silvius-Voogd
  auditcommissie

Beloningsbeleid: De beloning van de RvT- leden geschiedt binnen de beloningsleidraad, welke is beperkt tot minimale vacatiegelden. Voor het beloningsbeleid voor het personeel zie cao Onderwijs (MBO).

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Terra stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin zij verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. Bekijk voor meer informatie het bestuursverslag in het jaarverslag 2017.

Financiële verantwoording: Terra stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording afgelegd. Bekijk voor meer informatie de jaarrekening in het jaarverslag 2017.